Opmerkingen betreffende de bescherming van gegevens

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is:

Daimler Truck AG (“Wij”)
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Duitsland
E-mail: dialog.dt@daimler.com

 

Functionaris gegevensbescherming:

Daimler AG
Verantwoordelijk binnen het concern voor privacy is:
HPC E600
70546 Stuttgart
Duitsland
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Privacy

Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aanbiedingen geïnteresseerd bent. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze opmerkingen betreffende de bescherming van gegevens leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen we naar de

 

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming (pdf)

 

Onze opmerkingen betreffende de bescherming van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze websites en de richtlijn aangaande gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via links op onze website kunt bereiken. We verzoeken u de informatie met betrekking tot de bescherming van gegevens op de websites van deze aanbieders zorgvuldig door te nemen.

 

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

a. Als u onze websites bezoekt, slaan we bepaalde gegevens op over de door u gebruikte browser en uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijvoorbeeld of u een website hebt kunnen openen of een foutmelding hebt ontvangen), het gebruik van de functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de regelmaat waarmee u afzonderlijke websites opent, het kenmerk van opgevraagde bestanden, het verzonden gegevensvolume, de website waarvandaan u op onze websites terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze websites bezoekt door op links op onze websites te klikken of zelf een domein in te voeren in de adresbalk van het betreffende tabblad of venster van de browser waarin u onze websites hebt geopend. Daarnaast slaan we om veiligheidsredenen, met name ter bestrijding en identificatie van aanvallen op onze website of pogingen tot fraude, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internet service provider op.
 
b. Andere persoonsgegevens slaan we uitsluitend op als u ons deze gegevens, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een contract, zelf verstrekt en ook uitsluitend in die gevallen waarin dit ons op grond van de door u verstrekte instemming of conform geldende wettelijke voorschriften (meer informatie hierover vindt u in het gedeelte “Rechtsgronden van de verwerking”) is toegestaan.
 
c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

 

3. Gebruiksdoelen

a. De persoonsgegevens die wij bij een bezoek aan onze websites verzamelen, gebruiken wij om deze voor u zo aangenaam mogelijk te beheren en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen.

 

b. Indien u ons andere persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract, gebruiken wij deze gegevens voor de genoemde doelen, voor doelen van klantenbeheer en – indien nodig – voor doelen van afhandeling en afrekening van eventuele zakelijke processen, steeds in de daarvoor vereiste omvang.

 

4. Overdracht persoonsgegevens aan derden; social plug-ins

a. Onze websites kunnen ook aanbod van derden bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij in de vereiste omvang gegevens over aan de betreffende aanbieder (bijvoorbeeld het gegeven dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en eventueel andere informatie die u hiervoor al op onze websites hebt aangegeven).

 

b. Wanneer wij op onze websites zogeheten “social plug-ins” van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, doen wij dit als volgt:

wanneer u onze websites bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, dat wil zeggen dat er geen enkele overdracht van gegevens aan de beheerders van deze netwerken plaatsvindt. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende social plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk te maken.

Als u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het tijdstip van het activeren van de social plug-in daar bent aangemeld, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich vóór de activering van de social plug-in van het netwerk afmelden. Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan andere Daimler-websites toewijzen voordat u ook daar een social plug-in hebt geactiveerd.

Als u een social plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbaar geworden content direct over aan uw browser, die ze aan onze websites koppelt. In deze situatie kan er ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk in gang gezet en geregeld wordt. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, de tussen het netwerk en uw systeem plaatsvindende gegevensoverdracht en voor uw interacties op dat platform gelden uitsluitend de privacybepalingen van het betreffende netwerk.

 

De social plug-in blijft actief tot u het deactiveert of uw cookies wist. 

 

Opmerkingen over cookies

 

c. Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een social plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens terechtkomen bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die uit het oogpunt van de Europese Unie (“EU”) geen “adequaat beschermingsniveau” voor de verwerking van persoonsgegevens waarborgen dat overeenkomt met de EU-normen. Denk hieraan voordat u op een link klikt of een social plug-in activeert en daarmee een overdracht van uw gegevens in gang zet.

 

5. Analyse van gebruiksgegevens; toepassing van analysetools

a. Wij willen de inhoud van onze websites zo gericht mogelijk op uw interesses afstemmen en op deze manier ons aanbod voor u verbeteren. Om gebruiksvoorkeuren en zeer populaire gedeeltes van de websites te herkennen, gebruiken wij de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

 

b. Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens worden overgedragen aan servers die zich in de VS bevinden en daar worden verwerkt. Houd daarbij rekening met het volgende: in de VS bestaat uit het oogpunt van de Europese Unie geen “adequaat beschermingsniveau” voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen. Dit beschermingsniveau kan voor individuele bedrijven echter door een certificering volgens het zogeheten “EU-US Privacy Shield” worden vervangen.

 

c. Wanneer u niet wilt dat wij met behulp van de genoemde analysetools gegevens over uw bezoek aan onze websites verzamelen en analyseren, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken voor de toekomst (“opt-out”).

Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

 

d. Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de opt-out-mogelijkheden ervan:

 

 • Google Inc. („Google“)
  Google is volgens het EU-US Privacy Shield gecertificeerd.
  U kunt de overdracht van uw gegevens aan en de registratie en verwerking ervan door Google verhinderen. Hierover biedt Google informatie via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 • Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
  Adobe is volgens het EU-US Privacy Shield gecertificeerd.
  Om een analyse door het product Adobe Analytics te weigeren, kunt u deze link volgen:
  http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

 

6. Gebruiksgebaseerde informatie (targeting en retargeting)

Om onze online-marketing (bijv. banner-reclame) op de websites van onze retargeting-partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) gerichter te kunnen afstemmen op uw behoeften en interesses, maken wij gebruik van zogeheten retargeting-technologieën. Daarbij wordt in cookies uw interesse in onze producten en services opgeslagen. Deze cookies worden bij het bezoek aan andere websites die samenwerken met onze retargeting-partners uitgelezen en gebruikt om u zo goed mogelijk in overeenstemming met uw interesses te kunnen informeren. Dit gebeurt geanonimiseerd, dat wil zeggen dat u via de retargeting niet geïdentificeerd kunt worden.

 

Wanneer u niet wilt dat Daimler en diens retargeting-partners gegevens over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren, en banner-reclame op uw interesses afstemmen, kunt u dit op elk gewenst moment met werking voor de toekomst weigeren (opt-out).

 

Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin het is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, voer dan de opt-out opnieuw uit.

 

U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

 

7. Veiligheid

We passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

 

8. Rechtsgrondslagen voor de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze de rechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

 

b. Voor een verwerking van persoonsgegevens met het doel van het in gang zetten of uitvoeren van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AGV de rechtsgrondslag.

 

c. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van onze juridische plichten (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe volgens art. 6 lid 1 letter c AVG bevoegd.

 

d. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met het doel van het nakomen van onze rechtvaardige belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden volgens art. 6 lid 1 letter f AVG. Het in stand houden van de functionaliteit van onze IT-systemen, maar ook de marketing voor onze eigen producten en services en die van derden, en de juridisch voorgeschreven documentatie van zakelijke contacten zijn voorbeelden van dergelijke gerechtvaardigde belangen.

 

9. Wissen van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

10. Rechten van betroffenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), vergetelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en dataportabiliteit (art. 20 AVG).

 

b. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hebt u het recht deze toestemming op elk moment te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan een herroeping blijft door de herroeping onverlet. Eveneens onverlet blijft een verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het nakomen van juridische plichten (vgl. paragraaf “Rechtsgrondslagen voor de verwerking”).

 

c. Recht van bezwaar

U hebt het recht om op grond van redenen die uit uw eigen specifieke situatie voortkomen, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

 

d.Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: dialog@daimler.com

 

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

 

11. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

 

12. Service voor “single sign-on” van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U heeft toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

 

13. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

 

 

Versie: Januari 2019