Sorry. We hebben niets gevonden.

WETTELIJKE BEPALINGEN.

AUTEURSRECHTEN.

Copyright 2023 Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video’s, animatie en arrangementen) valt onder toepassing van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina´s. Op bepaalde pagina´s van de internetsite van Daimler Truck Belgium Luxembourg is het getoonde materiaal onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten voor de eigenaar van dit materiaal.

WIJZIGINGEN VAN HET PRODUCT EN TARIEVEN.

Bepaalde verstrekte inlichtingen m.b.t. de producten of voorgestelde illustraties en beelden op de internetpagina´s zijn ontworpen voor algemeen gebruik op de websites van Daimler Truck die worden beheerd in verschillende landen van de wereld. Het kan bijgevolg gebeuren dat bepaalde informatie en/of accessoires in bepaalde landen niet zijn voorgesteld of slechts met verschillende specificaties of samenstellingen, aangepast aan de vereisten van de plaatselijke markten of de reglementen van deze landen.

Als een model van een voertuig, de kleur van een lak, een optie of een accessoire op de internetsite u interesseert en u bent niet zeker van de beschikbaarheid op uw markt, raden wij u aan contact op te nemen met Daimler Truck en/of de erkende plaatselijke dealers van dat product om meer inlichtingen te verkrijgen over de beschikbaarheid op uw markt.

De vermelde prijzen zijn de tarieven die aan de distributeurs worden aanbevolen. Zij zijn van toepassing op het ogenblik van de publicatie en kunnen zonder opzegtermijn worden gewijzigd.

MERKEN.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de internetsite van Daimler Truck worden getoond, beschermde merken van Daimler Truck. Dit geldt in het bijzonder voor de namen van modellen alsook voor alle logo´s en emblemen van de groep.

LICENTIERECHTEN.

Daimler Truck wenst u een vernieuwende en informatieve internetsite aan te bieden. Daarom hopen wij dat u zijn grafische vormgeving evenzeer apprecieert als wijzelf. Wij vragen u echter begrip op te brengen voor het feit dat Daimler Truck verplicht is zijn intellectuele eigendom te beschermen, inclusief de brevetten, gedeponeerde merken en auteursrechten.

Bijgevolg vestigen wij hierbij uw aandacht op het feit dat noch deze internetsite noch het materiaal waarmee de internetsite is samengesteld, enig licentierecht verlenen, op welke wijze ook, op de intellectuele eigendom van Daimler Truck.

VOORUITZICHTEN.

De website bevat vooruitzichten die steunen op de overtuigingen van de directie van Daimler Truck. Het gebruik van woorden als “voorzien”, “geloven”, “menen”, “verwachten”, “de intentie hebben om”, “voorzien” en “vooruitzien” op deze webpagina´s zijn bedoeld om vooruitzichten uit te drukken. Deze verklaringen vertolken het standpunt van Daimler Truck met betrekking tot gebeurtenissen die zich nog moeten voordoen op het ogenblik dat zij worden verwoord en zijn dus onderhevig aan risico´s en onzekerheid. Zoals vermeld wordt in de verslagen die door Daimler Truck zijn ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie, de U.S. Securities and Exchange Commission (inclusief het laatste jaarrapport op formulier 20-F), kunnen de resultaten uiteindelijk in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten die vermeld zijn in de vooruitzichten. De factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken zijn meer bepaald de evolutie van de economie en de handel, de schommelingen van de wissel- en intrestvoeten, het op de markt brengen van nieuwe producten door concurrenten, het slecht onthaal van nieuwe producten en diensten, alsook de veranderingen in de strategie van de onderneming. Daimler Truck is niet gehouden door enige verbintenis noch door enige intentie om deze vooruitzichten te realiseren.

AFWEZIGHEID VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES.

De informatie op de pagina´s van de website wordt door Daimler Truck voorgesteld in een vorm die overeenstemt met het geldende wettelijk kader en omvatten geen enkele expliciete of impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domeinen of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten. Niettegenstaande onze inspanningen om precieze informatie te verstrekken, kan de getrouwheid en de juistheid ervan niet worden gewaarborgd.

U zal op onze webpagina´s links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor pagina´s die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Daimler Truck biedt u deze hypertext-links enkel aan ter wille van uw comfort. Hun integratie op onze webpagina´s impliceert geenszins de verantwoordelijkheid van Daimler Truck voor de inhoud ervan.

ONLINEBESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN.

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (het “ODR-platform”). Het ODR-platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die zijn voortgevloeid uit onlinetransacties. U kan het ODR-platform bereiken via onderstaande link.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN.

Deze internetsite bevat toekomstgerichte verklaringen (´forward-looking statements´) die zijn gebaseerd op overtuigingen van het management van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company). Wanneer op deze internetsite woorden als ´tegemoet zien´, ´geloven´, ´schatten´, ´verwachten´, ´van plan zijn´, ´plannen´ en ´uitstippelen´ worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico´s en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfstrategie. Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN.

De informatie op deze website wordt door Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

GELINKTE SITES.

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) en Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.